Przedsiębiorco!

 

Nie wiesz, co dalej z Twoim biznesem i jakie kroki warto podjąć, by uniknąć ogłoszenia upadłości?

 

Wybierz swoją kategorię i znajdź pomoc – nie upadaj.

Bartosz Majda

adwokat

Zmiany umów

Zastanawiasz się, co możesz zrobić już teraz, aby skutki #koronawirusa nie uderzyły dotkliwie w Twoje dotychczasowe zobowiązania? To czas na zmianę umów – możesz to zrobić zawierając stosowne porozumienia – przede wszystkim w zakresie terminów realizacji umów oraz wymagalności roszczeń pieniężnych.

 

Jako przedsiębiorca musisz zrobić wszystko, aby uniknąć sytuacji, w której będzie groził Ci stan niewypłacalności, który jest przesłanką ogłoszenia upadłości.

 

Czas gra tu istotną rolę. Aby zyskać go więcej i podjąć bardziej zaawansowane działania, takie jak uzyskanie zewnętrznego finansowania, postępowanie restrukturyzacyjne lub sanacyjne możesz zawrzeć z kontrahentami porozumienia, dzięki którym wydłużone zostaną terminy spełnienia świadczeń.

 

Powołując się na nadzwyczajne okoliczności, których nie można było przewidzieć – a za takie można uznać epidemię koronawirusa – zawarcie takich porozumień będzie możliwe również w przypadku umów z zakresu zamówień publicznych. Co ważne – nie będą one naruszać ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która określa maksymalne terminy zapłaty.

ZUS i US

Pomożemy Ci przy formułowaniu wniosków o:

 • odroczenie terminu płatności składek ZUS,
 • układ ratalny w zakresie składek ZUS,
 • umorzenie składek ZUS.

 

Skutkiem tego działania może być przede wszystkim zmniejszenie (przynajmniej czasowe) jednego z najbardziej obciążających, a przede wszystkim stałego i całkowicie niezależnego od kondycji finansowej firmy, wydatków które jako przedsiębiorca musisz ponosić w każdym miesiącu.

 

Dla skuteczności wniosku o odroczenie terminu konieczne jest jego złożenie przed upływem terminu na zapłatę tychże składek. Jest to rozwiązanie zakładające, że jako przedsiębiorca znasz swoją sytuację. Wiesz, że możesz mieć kłopot z płatnościami, ale świadomie chcesz wywiązać się z ciążącego na Tobie obowiązku.

 

Składne przez nas wnioski obejmują swoim zakresem zarówno pomoc de minimis jak i pomoc na naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, do których można zaliczyć epidemię koronawirusa w Polsce.

 

W przypadku składanych wniosków przez ZUS indywidualnie badana jest sytuacja każdego z przedsiębiorców. Na tej podstawie podejmowane są decyzje o ewentualnych uwzględnieniach wniosków lub też warunkach na jakich wnioski mogłyby zostać uwzględnione.

Pracownicy

Ten szczególny czas wymaga opracowywania i wprowadzenia zmian w organizacji pracy Twojego biznesu, w szczególności poprzez:

 • pracę zdalną,
 • zmiany godzin pracy (ruchomy czas pracy),
 • zmiany rodzaju pracy,
 • wykorzystywanie urlopów płatnych i bezpłatnych przez pracowników,
 • korzystanie przez pracowników z opieki nad dziećmi,
 • zmianę warunków pracy i płacy,
 • zmniejszenie zatrudnienia.

 

Wiemy, że dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, któremu zależy na pracownikach, nie będzie to decyzja łatwa, ale powinieneś rozważyć scenariusz, w którym wstrzymujesz wypłaty wynagrodzeń za czas, w którym zakład pracy był zamknięty, z przyczyn, na które jako pracodawca nie miałeś wpływu. Za podstawę uzasadniającą takie działanie można uznać wprowadzony ww. rozporządzeniem zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast epidemia koronawirusa w Polsce jako samoistna przesłanka uzasadniające wstrzymanie wypłat powinna być rozważana z uwzględnieniem rozwijającej się sytuacji i jej wpływu na gospodarkę. Szczególne znaczenia ma to dla przedstawicieli branż, którym zakazano prowadzenia działalności na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Wprowadzając powyżej zaproponowane działania, masz chwilę być „złapać oddech” w sytuacji, gdy nie jest możliwe prowadzenie przez Ciebie działalności, co w dłuższej perspektywie może pozwolić na utrzymanie miejsc pracy.

Restrukturyzacja

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest unikniecie upadłości. Jeżeli działania jakie można podjąć w ramach zmiany umów, wniosków do ZUS i US lub rozwiązań kwestii pracowniczych okażą się niewystarczające, postępowanie restrukturyzacyjne jest ostatnim etapem przez ewentualnym postępowaniem o ogłoszenie upadłości.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone, jeżeli:

 

 • przedsiębiorca jest niewypłacalny lub
 • przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością.

 

Co ważne –jako zagrożenie niewypłacalnością uznaje się stan, w którym sytuacja ekonomiczna danego podmiotu wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

 

Możemy pomóc Ci w badaniu, czy sytuacja w której obecnie  się znajdujesz stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wesprzeć Cię w trakcie jego trwania.

Upadłość

Jedną z najistotniejszych kwestii przy rozważaniu upadłości jest termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, . Masz na to  trzydzieści dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości przez Twoją firmę

 

Niewypłacalność to stan, w którym:

 • doszło do utraty zdolności płatniczej – przesłanka ta ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich dłużników

 

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do spełnienia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące, co nie wyklucza stwierdzenia niewypłacalności znacznie wcześniej.

 

Co ważne – utrata zdolności do wykonywania zobowiązań wiąże się z brakiem płynnych środków, które dłużnik mógłby przeznaczyć na spłatę swoich długów. Przy czym nie każde zaprzestanie płacenia długów można uważać za dostateczną podstawę do ogłoszenia upadłości, lecz tylko takie, które świadczy o niemożności płacenia. Dłużnik, który nie wypełnia wymagalnych zobowiązań pieniężnych, nie musi zostać uznany za niewypłacalnego. Istotna jest okoliczność utraty zdolności do ich terminowego regulowania, a zatem trwała utrata płynności finansowej dłużnika. Dłużnik, który z powodu przejściowych trudności nie spełnia świadczeń pieniężnych, nie może zostać uznany za niewypłacalnego.

 

 • występuje przewaga zobowiązań nad majątkiem – przesłanka ta ma charakter uzupełniający i odnosi się do określonych jednostek organizacyjnych. Z uwagi na to, że przesłanka ta nie będzie kluczowa dla stwierdzania niewypłacalność z powodu przyczyn związanych z koronawirusem nie omawiamy jej szerzej.

 

Przesłanki te są niezależne od siebie i wystarczy, by wypełniła się jedna z nich.

 

Możemy pomóc Ci w badaniu, czy sytuacja w jakiej znajdujesz się Ty i Twój biznes, stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania upadłościowego oraz pomóc Ci w trakcie jego przeprowadzania.

Skontaktuj się

Mamy doświadczenie i pasję do rozwiązywania problemów prawnych. Świadczymy usługi w przejrzysty sposób – wiesz, co dla Ciebie robimy, dlaczego coś robimy i czego możesz się od nas spodziewać.

Bartosz Majda

adwokat